Forum rules
Under no circumstances is spamming or advertising of any kind allowed. Do not post any abusive, obscene, vulgar, slanderous, hateful, threatening, sexually-orientated or any other material that may violate others security. Profanity or any kind of insolent behavior to other members (regardless of rank) will not be tolerated. Remember, what you don’t find offensive can be offensive to other members. Please treat each other with the kind of reverence you’d expect from other members.
Failure to comply with any of the above will result in users being banned without notice. If any further details are needed, contact: “The team” using the link at the bottom of the forum page. Thank you.
cttheman
Posts: 3
Joined: Wed Dec 16, 2020 8:27 pm

Need Help with Subtitle Translation

Sun Feb 21, 2021 5:38 pm

Greetings, Everyone:

I have been working on translating Romanian subs to English subs for this movie that I was unable to find English subs for. I have been using websites such as Yandex, Reverso, and Google Translate to create proper English Translations of the lines but I am stuck on about 65 lines of dialogue that I have been unable to create proper English translations for. I was wondering if someone, who knows Romanian, could translate the following lines to English:


Yes, are o faþã !

It's okay, oricum noi doi
o sã ne combinãm.

Dar sunt în serie !

Tâmpitul ãsta de Sam zicea cã o sã-i prindã.

ªi nici aºa !

Sã ºtii cã nu ne plictisim.
În curând vom fi trei milioane !

Lasã, cu meseria ta, o sã-þi gãseºti
ºi mâine de lucru !

Ca sã nu vã deranjez de mai multe ori.

Grenada e mai stânjenitoare
decât celelalte...

Mai ales cã dacã nu-i impresioneazã
mitraliera ºi pistolul...

Singura diferenþã e greutatea,
fiindcã zgomotul produs...

Aºa, trebuie sã mãturaþi zone.
Daþi-i drumul !

ªi acum, se vor întreba cu toþii
de ce sã nu intre în panicã.

În spatele tejghelei, cu faþa la tine,
sunt casiera ºi funcþionarul.

- Acum, hai !
- Degeaba mã forþez, nu vãd nimic.

ªi nu încercaþi sã vã opuneþi inutil !
Vrei ?

Golim casa ºi o ºtergem !

Sã riscãm 15-20 de ani la zdup pentru
un bacºiº ?

El se aflã în poziþia celui care cere.

Aºa cã eu îl strivesc, îl zdrobesc !

O sã sarã pe noi din spate,
ºi dracu' ne-a luat !

Îþi dai seama cât ne-ar costa
o prostie ca asta ?

Mâine e vineri, e Crãciunul..
Se face punte ºi stãm aici pânã luni !

Dacã nu vreþi sã vã petreceþi aici
sãrbãtorile, anunþaþii dumneavoastrã.

ªi cât mai repede, ca sã câºtigãm timp,
cã mai am ºi altceva de fãcut.

Dacã îi telefonãm direct ministrului
câºtigã vreo patru ore.

Spun toate chestiile astea mai ales
pentru dumneavoastrã.

O sã fie un mic Berbec!

Sã nu te miri dacã o sã te ia
drept un gãgãuþã !

Tâmpeniile astea grosolane mã îmbolnãvesc !

Mã îmboºnãvesc !

O sã vezi tu acasã ce mutrã ai...

Acum, n-o s-o þinem aºa o sutã de ani !

Nu ºtiu dacã o sutã de ani,
dar vreo 15-20, precis !

Dacã nu m-aº fi oferit eu, sunt sigur cã...

Mai ales, în ce mã priveºte.

Îi spui ºi cã, acum, e tarif de noapte.

Primele luni vor fi mai grele
pentru un om activ, ca dumneata...

Mi-a zis sã-þi spun cã eºti ºi tu
în gãleatã !

El a râs unul, dar ºi tu, la fel !

Great! Paul, i-am dus cu preºul !

Nimic, dar ºtiþi cum e, când te enervezi,
glonþul pleacã singur.

Daþi order...

Suntem drãguþi, dar þi se dã atât,
iar tu vrei atât !

În caz de eºec, nu mai poate fi vorba
de pensionare înainte de termen.

Care pe care !

Ne urcãm în maºinã, ne branºãm
pe frecvenþa poliþiei ºi demarãm.

Dacã am înþeles eu bine, furãm niºte hârþoage
ºi o ºtergem cu ele în maºinã. Nu e idiot ?

De fiecare datã, aº fi putut scoate
din bancã orice doream.

Chiar dacã, în cel mai rãu caz,
vã prind pe voi, nouã ne rãmân banii.

Ne-ar da pe mâna sticleþilor,
gorila asta !

Solid, plin de cicatrice rituale
ºi cu ochii injectaþi.

Ãsta nu e cadrilaj, e strecurãtoare !
Apel cãtre toate maºinile.

Acesta e al dumneavoastrã.

- ªi celãlalt ?
- În birou. Ãla e terminat.

Nu are toatã lumea norocul
sã aibã de a face cu dumneavoastrã.

Nu vã mai amuzaþi !
S-ar putea sã vã schimbaþi pãrerea repede !

Nimic, dl cowboy a vrut sã facã
figura cu pantoful ucigaº.

No, there was no bloodshed.
ªtii dor cã nimereºte mereu alãturi.

A rupt numai puþin afiºul
cu dobânda de 16%.

Aºa cã ceea ce veþi târî în maºinã
va fi o fiinþã lovitã... Come here !

Mã rog, o parte fiindcã bancnotele astea
mici, nu prea sunt prea practice...

N-ai putea sã iei puþin piciorul de pe...
I feel like throwing up.

Hold on tight ! O sã le rupem gura,
la toþi gãgãuþii ãºtia !Thank you in advance.

Return to “General talk”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests